Zespół Biegłych Rewidentów SALDO-KREDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony w dniu 30 lipca 1992 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku - Wydział IX Gospodarczy z dnia 18 sierpnia 1992 roku został wpisany do Rejestru Handlowego pod Nr RHB 7947. 22 sierpnia 2001 roku zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037342.
W dniu 18 listopada 1992 roku Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod Nr 89. Dnia 11 stycznia 2005 roku Krajowa Izba Biegłych Rewidetnów zmieniła numer ewidencyjny na 85.
Kapitał podstawowy Spółki wynosi 51.000,00 złotych.

Spółka nasza jest firmą rodzinną, w której pracownikami są między innymi:

Janina Podgórska posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Oprócz członków rodziny zatrudnione na podstawie umowę o pracę jest 10 osób. Natomiast pracę wykonują także eksperci i fachowcy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło.

Siedziba Zarządu Spółki do 1994 roku była w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, a obecnie mieści się w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 24/1.